cirz_201_36.jpg

Nadgodziny w firmie - podstawy oraz problematyka prawna

Praca w nadgodzinach została uregulowana przez pracodawcę polskiego w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974...

cirz_201_14.jpg

Analiza ryzyka projektów

Analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektami. Zarządzanie ryzykiem polega...

cirz_201_07.jpg

Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

PERT to użyteczna metoda służąca do obliczenia czasu działań prac zaplanowanych w projekcie, z wykorzystaniem...

Controlling

cirz_201_29.jpg

Kredyt kupiecki - co warto wiedzieć

Małe bądź średnie firmy nie mają zbyt dużego majątku. Firmy zainteresowane kupnem towarów lub usług nie dysponują wystarczającymi środkami, by od razu uiścić całą kwotę. Banki niechętnie pomagają w takich sytuacjach, nie są skore do udzielania pożyczek firmom, które mają niską wiarygodność kredytową. W takich sytuacjach na ratunek przychodzi kredyt kupiecki. Czym jest? Kredyt kupiecki jest inaczej nazywanym kredytem handlowym. Istota kredytu polega na odroczeniu terminu płatności za określoną usługę, nawet do kilkudziesięciu dni. Kredyt ten jest udzielany przez przedsiębiorców, nie przez instytucje bankowe. Jakie warunki trzeba spełniać, by otrzymać kredyt kupiecki? Jakie są jego korzyści? Na te i inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

cirz_201_42.jpg

Controlling personalny – jako proces sterowania kapitałem ludzkim

Kapitał ludzki odgrywa ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pracownicy nie tylko stanowią źródło kosztów, ale również są właścicielami specyficznego zasobu, który ma ogromną wartość dla rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z filozofią zarządzania kapitałem ludzkim1, według której pracownicy są traktowani jako podstawowy element przedsiębiorstwa. Co zrobić, kiedy w przedsiębiorstwie brak procedur dotyczących zarządzania tym kapitałem? Jak usprawnić wówczas organizację? Czy można wykorzystać controlling personalny?

Rachunkowość zarządcza

Strategie i zarządzanie

cirz_201_14.jpg

Analiza ryzyka projektów

Analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektami. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, że dążymy do takiego stanu, aby to ryzyko było najmniejsze z możliwych. W tym celu należy jak najwcześniej przeprowadzić identyfikację wszystkich czynników wpływających na prawidłowość realizacji projektu. Oceniamy ryzyko na podstawie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zagrożeń oraz szans.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

cirz_201_18.jpg

Operacyjne Koszty Niepodzielone i Nieoperacyjne Przychody i Koszty

W poprzednim artykule opisane zostały zasady związane z ewidencją przychodów i kosztów dwóch największych departamentów hotelowych – Pokoi oraz Gastronomii. Obecnie skoncentrujemy się na części sprawozdania operacyjnego poświęconego Operacyjnym Kosztom Niepodzielonym (Undistributed Operating Expences) oraz Nieoperacyjnym Przychodom i Kosztom (Non-Operating Income and Expenses) – czyli ewidencji do wysokości EBITDA1.

cirz_201_25.jpg

Koszt pozyskania i wartość życiowa klienta w firmie usługowej

Identyfikowanie potencjalnych nabywców jest istotnym składnikiem strategii każdej firmy. W terminologii sprzedaży bezpośredniej proces pozyskiwania nowych klientów jest nazywany prospectingiem. Są to osoby lub firmy, które spełniają precyzyjne kryteria postawione przez dostawców i kwalifikujące ich do tej grupy. Definiowanie kosztów pozyskania klienta i ich właściwa dekretacja nie przysparzają większych problemów. Wyzwaniem jest ich ponoszenie.

cirz_201_36.jpg

Nadgodziny w firmie - podstawy oraz problematyka prawna

Praca w nadgodzinach została uregulowana przez pracodawcę polskiego w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.). Tematowi temu poświęcono cały rozdział V Kodeksu pracy. Czym jest praca w godzinach nadliczbowych? Zgodnie z zapisami art. 151 § 1 ustawy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych1. Niniejszy artykuł skupiać się będzie na takich kwestiach jak ewidencja godzin nadliczbowych, sposób rozliczania i odbioru godzin. Jak pracodawcy wykorzystują tę regulację prawną?

cirz_201_39.jpg

Budowa systemu zarządzania ryzykiem

Każda działalność gospodarcza jest narażona na różnego rodzaju zagrożenia, czyli ryzyka pochodzące z wewnątrz i zewnątrz organizacji, gdyż żadna firma nie działa w próżni. Brak systemu zarządzania ryzykiem w organizacji tymczasowo nie spowoduje negatywnych skutków, gdyż może się to przykładowo zbiec w czasie z pozytywnymi uwarunkowaniami, jednak na dłuższą metę system zarządzania ryzykiem jest niezbędny.

Narzędzia controllera

cirz_201_07.jpg

Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

PERT to użyteczna metoda służąca do obliczenia czasu działań prac zaplanowanych w projekcie, z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie metody PERT opiera się na założeniu, że między poszczególnymi zadaniami realizowanymi w projekcie mogą istnieć dwa rodzaje powiązań: szeregowe, w przypadku których dana czynność może być wykonana dopiero po zakończeniu innej czynności, oraz równoległe, gdzie poszczególne czynności wykonywane są niezależnie od siebie w tym samym czasie. Zastosowanie metody PERT wymaga zatem wyliczenia wartości dla ścieżki krytycznej projektu i pozwala ocenić, na ile możliwe jest skrócenie czasu realizacji projektu tak, by nadal był on możliwy do zrealizowania.

cirz_201_10.jpg

Zastosowanie metody Earned Value do kontrolowania czasu i kosztów projektu

Metoda Earned Value, zwana również metodą wartości wypracowanej, jest podstawową techniką służącą do kontroli i oceny realizacji projektu. Dostarcza ona informacji na temat całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu – od daty jego rozpoczęcia aż do daty zakończenia lub daty kontroli. Analiza kosztów dokonywana jest w tej metodzie w układzie rodzajowym oraz w przekroju na poszczególne zadania realizowane w projekcie.

cirz_201_22.jpg

Relacyjna baza danych. Zaawansowane pobieranie danych z użyciem języka SQL

Poprzedni artykuł serii dotyczącej SQL prezentował sposoby i polecenia pozwalające na pobieranie z bazy danych danych unikatowych oraz nadawanie własnych nazw obiektów. W praktyce pobieraniu danych towarzyszy jednoczesne ich filtrowanie (określanie, jakie warunki muszą spełniać dane, które chcemy pozyskać z bazy) oraz układanie wyników w interesującej nas kolejności.

Aktualności

Polskie podpisy elektroniczne będą uznawane w całej Unii Europejskiej

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 Tekst otwarty

Od 1 lipca bieżącego roku będzie obowiązywać rozporządzenie unijne, zgodnie z którym każde państwo Unii Europejskiej jest zobowiązane do uznawania podpisów elektronicznych opartych na certyfikatach kwalifikowanych, wydanych przez inne kraje członkowskie. Przedsiębiorcy posługujący się polskimi certyfikatami kwalifikowanymi będą mogli je wykorzystywać w relacjach z partnerami i kontrahentami we wszystkich państwach unijnych.

Archiwum