CiRZ_08_14.jpg

Planowanie kosztów osobowych - scentralizowany proces działu HR

Wynagrodzenie, premie, dodatkowe nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty...

CiRZ_08_09.jpg

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i...

CiRZ_08_05.jpg

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Organizacje gospodarcze różnią się między sobą i w każdej z nich inne czynniki decydują o sukcesie rynkowym....

Controlling

CiRZ_08_05.jpg

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Organizacje gospodarcze różnią się między sobą i w każdej z nich inne czynniki decydują o sukcesie rynkowym. Jednakże w każdej organizacji gospodarczej to produkcja stanowi podstawową działalność, która generuje koszty. Decyzje dotyczące organizowania działalności w przedsiębiorstwie opierają się na planowaniu, czyli dostosowywaniu środków, określeniu sposobów i warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów.

Kontrola wykonania budżetu jako proces nadzoru nad wykonaniem założonych planów

Prawidłowo przeprowadzony proces budżetowania wymusza kontrolę i odpowiedzialność kluczowych pracowników. Przygotowanie budżetu powinno objąć zasięgiem wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa i wszystkie centra odpowiedzialności. Niezwykle istotna jest konsekwentna i dobrze zaprojektowana kontrola wykonania budżetu. Monitorowanie odchyleń od planowanego budżetu i wprowadzenie korekt krótkoterminowych pozwala wykorzystywać system kontroli jako system wczesnego ostrzegania, który szybko i efektywnie identyfikuje zarówno pozytywne, jak i negatywne czynniki. Sformułowanie budżetu i administrowanie nim jest procesem złożonym, wymagającym podjęcia zadań organizacyjnych, określenia odpowiedzialności kluczowych pracowników i zakresu ich kompetencji.

CiRZ_08_43.jpg

Nadużycia w rachunkowości i audyt śledczy

Oszustwa i nadużycia nie są niczym nowym w naszej rzeczywistości gospodarczej. W związku ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu, w którym działają firmy, przepisach, technologiach informatycznych, zmieniają się jednak rodzaje i techniki dokonywania przestępstw. Obecnie rzadko usłyszymy o napadzie na bank, gdyż większość przestępstw jest dokonywana za pomocą technik informatycznych, jak przykładowo fałszowanie numerów kont i dokonywanie nieuprawnionych przelewów. Instytucje powołane do ścigania takich przestępstw muszą nadążać za tymi zmianami. Techniki i sposoby identyfikowania oraz wykrywania tych przestępstw są dziedziną rozwijającą się równie dynamicznie jak przyczyny, dla których są stosowane.

Postawa etyczna kadry zarządzającej. Jak to przekłada się na wyniki firmy?

Kwestia etyki w miejscu pracy nabiera coraz większego znaczenia. Rośnie świadomość wśród pracowników. Co więcej, okazuje się, że etyka wpływa na zysk firmy, co buduje samoświadomość zarządzających. Jednak nadal obserwuje się, jak niewiele firm poważnie podchodzi do budowania etycznego środowiska pracy.

Rachunkowość zarządcza

CiRZ_08_25.jpg

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – wybrane aspekty

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi w art. 6 ustawy, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi w praktyce szereg problemów, w rozwiązaniu których ma pomóc Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” wprowadzony dla okresów sprawozdawczych zakończonych w roku kalendarzowym 2010.

CiRZ_08_29.jpg

Samochód firmowy udostępniony pracownikowi

Jednostki gospodarcze, w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przekazują do dyspozycji swoim pracownikom samochody służbowe. Różnego rodzaju koszty ponoszone przez pracodawcę, a dotyczące udostępnianych pracownikom samochodów służbowych, stanowią z reguły firmowe koszty podatkowe. Odnosi się to do tych wydatków, które firma ponosi w związku ze służbowym wykorzystaniem tych aut, a także do wydatków związanych z ich prywatnym używaniem przez te osoby.

Odsetki od nieterminowych płatności według prawa bilansowego i podatkowego

Każda jednostka gospodarcza prowadząca księgowość na podstawie pełnych ksiąg rachunkowych stoi przed dylematem, czy daną operację gospodarczą można ująć w ten sam sposób według prawa bilansowego i podatkowego? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle istotna, iż ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe nie są ze sobą spójne. Niestety nie inaczej jest z kwestią związaną z odsetkami od nieterminowych płatności. Zatem w jaki sposób należy zaewidencjonować odsetki od zaległości handlowych, aby księgi rachunkowe i podatkowe prowadzone były zgodnie z literą prawa?

Controlling kosztów jakości

Controlling kosztów jakości jest ważnym narzędziem pobudzającym aktywną działalność jednostki oraz środkiem zapewniającym jej sukces na rynkach krajowych i zagranicznych. Jakość produkowanych wyrobów lub oferowanych usług wyróżnia przedsiębiorstwo spośród innych, dlatego tak istotną rolę odgrywa system zarządzania jakością. To dzięki niemu jednostka osiąga przewagę nad innymi, oferując swoje produkty najwyższej jakości. Controlling w tym zakresie stanowi nowoczesną metodę zarządzania w przedsiębiorstwie oraz pozwala na optymalizację kosztów i realizację założonych celów.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_08_09.jpg

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza, doświadczenie i duże umiejętności analityczne osób uczestniczących w tym procesie. Bardzo ważną rolę w odnajdywaniu popełnianych błędów pełni controlling.

CiRZ_08_14.jpg

Planowanie kosztów osobowych - scentralizowany proces działu HR

Wynagrodzenie, premie, dodatkowe nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które zawsze znajdują się w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami.

CiRZ_08_16.jpg

Budżetowanie w organizacjach pozarządowych

Organizacjami pozarządowymi (ang. non-government organization, czyli w skrócie NGO) określamy te podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora rynkowego (przedsiębiorców). Chociaż organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, to przepisy prawa pozwalają im na prowadzenie działalności gospodarczej, z tym że całość osiągniętego dochodu musi być przeznaczona na realizację celów statutowych i nie może być przedmiotem podziału między założycieli/członków tych jednostek.

Aktualności

Księgowi Przyszłości

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 Tekst otwarty

9 czerwca – jak co roku – obchodziliśmy Dzień Księgowego. W tym dniu nie mogliśmy być nigdzie indziej niż w sercu polskiej księgowości, tzn. na Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu Księgowi Przyszłości, która odbyła się w salach Restauracji Endorfina Foksal w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Polecamy

Archiwum