heJJQMx.png

System finansowy jako usługa internetowa

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów...

CiRZ_202_32.jpg

Adaptacja nowego pracownika

Pracownik, dla którego praca w danej firmie, jest jego pierwszą pracą, nie będzie wiedział, jak się w...

CiRZ_202_27.jpg

Przekształcenie spółki - aspekty prawne

W niniejszym artykule główna uwaga będzie poświęcona przekształceniom podmiotów gospodarczych, które...

CiRZ_202_20.jpg

Controlling podatkowy

Podstawową korzyścią z zastosowania controllingu podatkowego jest wzrost wartości przedsiębiorstwa. Controlling...

Controlling

CiRZ_202_7.jpg

Centra odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

Centra odpowiedzialności należą do podstawowych narzędzi systemowych controllingu operacyjnego. Są tworzone w organizacjach o zdecentralizowanej strukturze zarządzania. Centra odpowiedzialności bywają wydzielane jako tak zwane samodzielne centra gospodarowania, wtedy stanowią celowo wydzielone części przedsiębiorstwa, których kierownicy przejmują odpowiedzialność za określone efekty ich działania. Mogą to być także samodzielne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa (zakłady, wydziały, działy), ale też konkretne projekty, kontrakty czy procesy.

CiRZ_202_23.jpg

Efektywna stawka podatkowa

Stawka opodatkowania w Polsce wynosi -19%. W praktyce rzadko się zdarza, aby obciążenia podatkowe w rachunku zysków i strat wynosiły -19% zysku brutto (przed opodatkowaniem). Taka sytuacja może mieć miejsce zazwyczaj w małej spółce, o prostej działalności, która ma przychody i koszty księgowe równe przychodom i kosztom podatkowym. Z drugiej strony w małych spółkach, w których zgodnie z ustawą o rachunkowości nie ma obowiązku tworzenia odroczonego podatku dochodowego, w przypadku wystąpienia chociażby jednej różnicy przejściowej w przychodach lub kosztach efektywna stawka podatkowa już nie wyniesie -19%, ale przyjmie inną wartość.

CiRZ_202_32.jpg

Adaptacja nowego pracownika

Pracownik, dla którego praca w danej firmie, jest jego pierwszą pracą, nie będzie wiedział, jak się w niej odnaleźć i czego się spodziewać, pracownik, dla którego będziemy drugim pracodawcą, będzie spodziewał się podobnych zasad, które obowiązywały w poprzednim miejscu pracy, natomiast pracownik, dla którego będziemy którymś z kolei miejscem pracy, będzie oczekiwał wprowadzenia przygotowanego specjalnie dla osób rozpoczynających pracę. Wszyscy, bez względu na doświadczenie zawodowe, potrzebują drogowskazów, które pomogą im zaadaptować się w nowym miejscu pracy.

Rachunkowość zarządcza

CiRZ_202_37.jpg

Działalność wydziałów pomocniczych produkcji

Działalność pomocnicza jest w wielu branżach nieodłącznym elementem prowadzonej podstawowej działalności operacyjnej danego przedsiębiorstwa. Głównym celem działalności wydziałów pomocniczych jest świadczenie usług lub wytwarzanie produktów, np. energii, na potrzeby komórek produkcji podstawowej, ale również innych podmiotów pomocniczych i działów administracyjnych. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa mają wydziały pomocnicze produkcji? Jak kształtuje się struktura kosztów wydziałów pomocniczych produkcji? Na czym polega wycena świadczeń wewnętrznych (kalkulacji kosztów działalności pomocniczej)?

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_202_15.jpg

Proces budżetowania z udziałem centrów odpowiedzialności w firmie

Centra odpowiedzialności w firmie to segmenty działalności, dla których ustala się pewien zakres zadań i odpowiedzialności. Idea centrów odpowiedzialności zakłada, że każda wyodrębniona jednostka organizacyjna ma wpływ na wynik finansowy całej firmy, więc powinna ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Proces budżetowania z udziałem centrów odpowiedzialności to efektywna metoda zarządzania w firmie, która wykorzystuje budżety jako instrumenty wspomagające zarządzanie w całym przedsiębiorstwie.

CiRZ_202_27.jpg

Przekształcenie spółki - aspekty prawne

W niniejszym artykule główna uwaga będzie poświęcona przekształceniom podmiotów gospodarczych, które są nieodłączną częścią życia gospodarczego. Cała regulacja prawna zawarta jest w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) [dalej jako „ksh”]. Należy pamiętać, że o przekształceniu decyduje wola samych wspólników, jednak muszą pamiętać o obowiązkach, do których są zobligowani, a także o terminach dokonywania poszczególnych czynności.

CiRZ_202_35.jpg

Koszty prac rozwojowych jako sposób na zwiększenie wartości firmy

Nakłady poniesione przez spółkę na prace rozwojowe mogą być ujęte w sprawozdaniu finansowym w dwojaki sposób. Jeżeli spełnią wszystkie określone przepisami kryteria, mogą być ujęte w bilansie i prezentowane jako aktywa. W ten sposób wpływają na wartość firmy w tym sensie, że zwiększają jej sumę bilansową. W przypadku braku spełnienia przewidzianych przez ustawodawcę warunków jednostka nie ma możliwości aktywowania tych kosztów i musi wykazać je w rachunku zysków i strat, obciążając tym samym wynik finansowy danego okresu.

CiRZ_202_43.jpg

Jak ocenić sprawność operacyjną hotelu?

Podstawowym wskaźnikiem sprawności operacyjnej hotelu jest Zysk Operacyjny Brutto, wyrażony w procentach (GOP%). Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wartości Zysku Operacyjnego Brutto (Gross Operating Profit) i Przychodów Ogółem Netto (Total Revenue) x 100%. Wpływ na wysokość tego wskaźnika mają Dochody Operacyjne uzyskiwane w każdym z departamentów hotelu. Ponieważ charakterystyka marży dochodów jest zróżnicowana w poszczególnych departamentach operacyjnych, zatem zakres funkcji hotelu ma zasadniczy wpływ na wysokość wskaźnika GOP%. Najwyższą sprawnością charakteryzują się obiekty, w których funkcja noclegowa jest dominująca, zaś pozostałe funkcje ograniczone do niezbędnego minimum. Przykładem takim są hotele budżetowe typu bed & breakfast. Hotele wyższych kategorii ze względu na większy zakres funkcji posiadają niższą sprawność, jednakże wyrażony wartościowo GOP jest zdecydowanie wyższy.

Narzędzia controllera

CiRZ_202_18.jpg

Modelownie i symulacje a ośrodki odpowiedzialności

Przygotowanie modelu procesu biznesowego, a następnie jego symulacja, pozwalają na identyfikację ośrodków odpowiedzialności. Dzieje się tak dlatego, iż BPMN jako język współczesnego biznesu porządkuje procesy w przedsiębiorstwie, a symulacja biznesowa procesu pozwala na estymację jego kosztów i czasu trwania (konsumpcji zasobów).

CiRZ_202_29.jpg

Relacyjna baza danych. Pobieranie danych z kilku tabel

Istotą relacyjnego modelu bazy danych jest możliwość jednoczesnego wiązania i pobierania danych z różnych tabel. Dotychczasowe przykłady zaprezentowane w cyklu o SQL odnosiły się do zapytań w ramach jednej tabeli i danych w niej zapisanych. Większość przydatnych informacji natomiast uzyskuje się, czerpiąc jednocześnie dane zapisane w różnych tabelach bazy danych.

heJJQMx.png

System finansowy jako usługa internetowa

Jarosław Poręba   Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Myślenie osób odpowiedzialnych za finanse krąży zwykle wokół przychodu, kosztów, marży, pozycji aktywów i pasywów. Wielkości te są dobrze rozpoznane i od kilkudziesięciu lat zarządzanie nimi wspierają rozwiązania informatyczne. Początkowo świat finansowy zadowalał się prostymi programami księgowymi, które jednak szybko wyewoluowały w złożone zintegrowane systemy ERP monitorujące procesy finansowe w całej firmie. współpracy między różnymi działami.

Aktualności

CiRZ_202_4.jpg

Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 Tekst otwarty

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

Archiwum