protection-concept-eye-on-digital-background-xs.jpg

Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – zadania, cele, procedury

Biorąc się za pisanie tego artykułu myślałem, że mam przed sobą łatwe zadanie. Temat jest mi dobrze znany...

scheme-xs.jpg

Relacyjna baza danych. Zarządzanie bazą z użyciem języka SQL

Materiał ma na celu przedstawienie istoty relacyjnych baz danych oraz SQL (z ang. Structured Query Language)...

stock-market-graph-with-100-dollars-banknote-and-calculator-1-to-1-ratio-xs.JPG

Budowanie systemu wynagradzania pracowników na podstawie wartościowania stanowisk pracy

Stworzenie siatki płac w firmie, prawidłowe porównanie wynagrodzeń z rynkiem, ocena pracowników na stanowiskach...

Controlling

stock-market-graph-with-100-dollars-banknote-and-calculator-1-to-1-ratio-xs.JPG

Budowanie systemu wynagradzania pracowników na podstawie wartościowania stanowisk pracy

Stworzenie siatki płac w firmie, prawidłowe porównanie wynagrodzeń z rynkiem, ocena pracowników na stanowiskach oraz zbudowanie sprawiedliwej polityki świadczeń pozapłacowych stanowi duże wyzwanie dla firm, a co za tym idzie – dla dyrektorów personalnych, szczególnie w dużych i rozproszonych organizacjach. Wartościowanie stanowisk pracy metodą analityczno-punktową jest procesem, który może pomóc w tego typu działaniach.

Leasing zwrotny

Jak zamienić aktywa nieobrotowe w obrotowe i odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa za pomocą leasingu zwrotnego? Leasing zwrotny występuje wtedy, gdy dostawca jest jednocześnie nabywcą. Polega on na tym, że przedsiębiorca odsprzedaje firmie leasingowej przedmiot, którego jest właścicielem i jednocześnie na podstawie umowy leasingu bierze go w użytkowanie do czasu trwania umowy. Leasing ten funkcjonuje na rynku zarówno jako leasing operacyjny, jak i finansowy.

Due diligence w procesie inwestycyjnym – audyt prawny

Sytuacja gospodarcza, a także chęć rozwoju skłania właścicieli firm do wdrażania procesów restrukturyzacyjnych oraz do wprowadzania nowych zasad działania przedsiębiorstwa. Zła koniunktura sprzyja m.in. fuzjom, przejęciom, a także przekształceniom prawnym i ekonomicznym. Czym jest due diligence? Jest audytem bądź badaniem potencjalnej inwestycji (m.in. sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż udziałów, połączenie czy podział spółek), którego wynikiem ma być potwierdzenie faktów w celu ochrony interesów prawnych podmiotów zawierających umowę sprzedaży. Dzięki poprawnie przeprowadzonemu due diligence możliwa jest ocena ryzyka związanego z transakcją, która pozwala na zaplanowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego.

Rachunkowość zarządcza

Podatek odroczony bez tajemnic – zastosowanie w praktyce aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Odroczone podatki dochodowe należy zaewidencjonować na koniec roku obrotowego. Zatem pierwszą czynnością, którą należy wykonać, aby prawidłowo wykazać w sprawozdaniu finansowym odroczone podatki, jest porównanie wartości bilansowej z wartością podatkową każdego składnika zaklasyfikowanego do aktywów bądź pasywów. Wymaga to szczegółowej analizy sald kont księgowych ewidencji analitycznej bowiem ona dostarcza rzetelnych i szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych aktywów i pasywów.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie. Cechy charakterystyczne branży hotelarskiej, historia USALI i układ Sprawozdania Operacyjnego

Wiele branż posiada własną specyfikę, która ma wpływ na stosowane rozwiązania w rachunkowości zarządczej, a przez to wybór charakterystycznej dla niej metodologii controllingu. Materiał ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania i ewidencjonowania działalności hotelarskiej. Opisane zostaną standardy rachunkowości w hotelarstwie Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) oraz podstawowy raport z tego rodzaju działalności, jakim jest Sprawozdanie Operacyjne.

protection-concept-eye-on-digital-background-xs.jpg

Rola audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie – zadania, cele, procedury

Biorąc się za pisanie tego artykułu myślałem, że mam przed sobą łatwe zadanie. Temat jest mi dobrze znany i przecież mam za sobą wiele lat doświadczenia w audytowaniu, jak i zarządzaniu audytem wewnętrznym zdobyte w wielu krajach, na kilku kontynentach. Jednak szybko zdałem sobie sprawę, jak bardzo zawód audytora wewnętrznego się zmienił, a przede wszystkim, że się wciąż zmienia i że my jednak wciąż prowadzimy tę działalność bardziej na zasadzie ex post i coraz mniej ex ante – a przecież szczególnie teraz musimy się dostosowywać do szybkich i znaczących zmian, które zachodzą w działalności wszystkich organizacji, szczególnie z powodu olbrzymich postępów (i uzależnienia się) w stosowaniu komputeryzacji i elektroniki.

Narzędzia controllera

scheme-xs.jpg

Relacyjna baza danych. Zarządzanie bazą z użyciem języka SQL

Materiał ma na celu przedstawienie istoty relacyjnych baz danych oraz SQL (z ang. Structured Query Language) jako strukturalnego języka zapytań używanego do pracy na tych bazach. Baza danych to zbiór informacji przechowywanych w formie ściśle określonej struktury, który w praktyce jest zbiorem tabel, gdzie przechowywane są dane oraz które posiadają między sobą powiązania (są w relacjach). Jest to pierwszy z artykułów cyklu o SQL stworzonym wspólnie z Działem Doradztwa Biznesowego i IT GRUPY Leader.

Aktualności

Archiwum