CiRZ_200_33.jpg

Controlling zapasów

Dla sprawnego przeprowadzenia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie niezbędne jest dbanie o odpowiedni...

CiRZ_200_31.jpg

Faktoring jako sposób na zachowanie płynności finansowej

Faktoring pozwala firmom poprawić płynność finansową, umożliwiając im uzyskanie środków finansowych wcześniej...

CiRZ_200_16.jpg

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży jest dziedziną stanowiącą punkt pośredni między...

CiRZ_200_12.jpg

Wycena marki na przykładzie „Dobry smak”

W warunkach zaostrzonej konkurencji rynkowej coraz większą rolę w kreowaniu przewagi konkurencyjnej firmy...

Controlling

CiRZ_200_33.jpg

Controlling zapasów

Dla sprawnego przeprowadzenia procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie niezbędne jest dbanie o odpowiedni poziom zapasów magazynowych umożliwiających niezawodne i bezkonfliktowe realizowanie produkcji. Pomocnym instrumentem w kontroli struktury i wielkości zamówień jest analiza optymalizacji wielkości zamówień. Pozwala ona na natychmiastowe dostosowanie rozmiaru produkcji do przeciętnej wielkości zamówień. Jeżeli stosunek ten jest zachwiany, to mogą nastąpić przer­wy w produkcji, spowodowane niewystarczającą wielkością materiałów potrzebnych w produkcji. Powoduje to zmniejszenie się efektywności produkcji, a co za tym idzie – zmniejszenie przychodów ze sprzedaży.

Rachunkowość zarządcza

CiRZ_200_28.jpg

Odpisy aktualizujące należności

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgi rachunkowe jest zobowiązany na koniec każdego roku obrotowego dokonać wyceny aktywów i pasywów, stosując w tym celu zasadę ostrożności. Aby w sposób wierny i rzetelny przedstawić sytuację majątkowo-finansową spółki, należy dokonać szeregu czynności. Niewątpliwie jedną z nich jest przeanalizowanie struktury należności nie tylko pod kątem przyszłych przepływów pieniężnych, ale w dużej mierze w celu odpowiedzi na pytanie, czy wykazana należność zostanie w przyszłości uregulowana przez dłużnika. Jeśli odpowiedź jest przecząca, należy zastanowić się nad ewentualną koniecznością dokonania odpisów aktualizujących należności.

CiRZ_200_31.jpg

Faktoring jako sposób na zachowanie płynności finansowej

Faktoring pozwala firmom poprawić płynność finansową, umożliwiając im uzyskanie środków finansowych wcześniej niż wynosi termin zapadalności wierzytelności. Firmę, której przysługuje wierzytelność od kontrahenta z tytułu dokonania sprzedaży towarów lub wykonania usługi, nazywamy faktorantem. Wyspecjalizowane jednostki gospodarcze skupujące wierzytelności (najczęściej banki) nazywamy faktorami.

Strategie i zarządzanie

CiRZ_200_16.jpg

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży

Zarządzanie kategoriami produktów w kanałach sprzedaży jest dziedziną stanowiącą punkt pośredni między marketingiem a logistyką przedsiębiorstwa. Proces ten, poprzez wykorzystywanie wiedzy na temat klientów i ich preferencji zakupowych, pozwala na takie opracowanie struktury asortymentowej produktów, która umożliwi osiągnięcie jak największych zysków ze sprzedaży przy jednoczesnej minimalizacji kosztów działań.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_200_23.jpg

Organizacja procesu sprawozdawczego w grupie kapitałowej

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych muszą z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować, a następnie zrealizować proces sprawozdawczy, czyli zadbać o następujące działania: zakończenie księgowań w księgach rachunkowych i ich wstępne „zamknięcie” (brak dalszych księgowań do czasu zakończenia audytu sprawozdania finansowego), przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania finansowego, współpraca z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdania finansowego, wprowadzenie korekt audytowych do ksiąg rachunkowych i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego.

CiRZ_200_37.jpg

Prawa autorskie i własność przemysłowa

Czym jest prawo autorskie? Prawo autorskie jest zbiorem norm prawnych, których przedmiotem jest ochrona twórczości naukowej, literackiej i artystycznej. Są to uprawnienia majątkowe i osobiste autora do stworzonego przez siebie dzieła. Ważnym jest fakt, że prawa osobiste nigdy nie wygasają oraz nie ma możliwości ich przeniesienia na inne osoby. Prawa majątkowe zaś są zbywalne i podlegają dziedziczeniu, lecz wygasają z upływem określonego czasu.

Narzędzia controllera

CiRZ_200_40.jpg

Power Map jako graficzne narzędzie do prezentacji potencjału przyszłych klientów

Firma na podstawie przeprowadzonych akcji marketingowych, których głównym celem było pozyskanie leadów nowych potencjalnych klientów, pozyskała dane z poszczególnych województw Polski. Kolejnym zadaniem jest przedstawienie zebranych danych w sposób interesujący oraz czytelny. Czy zrobić to przy użyciu zwykłej tabeli w Excelu? Oczywiście można, ale czy będzie to interesujące? Czy nie ciekawszym sposobem jest pokazanie tego na mapie kraju? Jak powszechnie wiadomo, graficzny przekaz danych spotyka się z większym zainteresowaniem niż dane tabelaryczne. Do takich zadań służy dodatek w Excelu, jakim jest Power Map. W materiale zostanie przedstawiony sposób na graficzną prezentację danych z poszczególnych województw Polski.

CiRZ_200_10.jpg

ROMI jako narzędzie controllingu marketingowego

Powstanie wskaźnika ROMI (Return On Marketing Investment) wynikało z potrzeby przełożenia efektów działalności marketingowej na wskaźniki typowo ekonomiczne i dokonania ich oceny za pomocą mierników finansowych. Wskaźnik ten, chociaż nieidealny, stanowi złoty środek między orientacją sprzedażową a marketingową, koncentrując się na tym, co najważniejsze z perspektywy działania przedsiębiorstwa.

Nie tylko liczby...

CiRZ_200_46.jpg

Jestem etyczny – o uczciwości w pracy

ETYKA (ethics) – jedna z dziedzin filozofii, ukazująca różnice między dobrem a złem. Słowo to wywodzi się z greckiego „ethos” i oznacza zwyczaj, obyczaj. Dziedzina wiedzy, która zajmuje się obszarem związanym z uczciwością w życiu codziennym i zawodowym. Ma  na celu sprecyzowanie określonych sposobów zachowania, ustalenie wskaźników oceny postępowania oraz wyznaczenie pewnych zasad, które z moralnego punktu widzenia mogą być określone jako dobre lub złe.

Aktualności

FC_45_A.jpg

Informacja Zarządcza

Już w maju odsłona nowego dwumiesięcznika o tytule Informacja Zarządcza (rzetelne dane – skuteczne narzędzia – trafne decyzje). Dzięki niemu poznają Państwo dostępne na rynku rozwiązania BI i BigData, nauczą się, jak budować własne narzędzia raportowe i budżetowe oraz umocnią swoje umiejętności narzędziowe i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Archiwum

Polecamy