CiRZ_09_42.jpg

Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym

Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK, jest zupełnie nowym obowiązkiem administracyjnym, którego należy...

CiRZ_09_25.jpg

Strategia Kosztowa a Strategia Przepływu

Michael Porter w 1985 r. wśród czterech podstawowych strategii konkurencyjnych wymieniał dwie dotyczące...

CiRZ_09_06.jpg

Strategiczna odpowiedzialność

Co jest ważniejsze: postępowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie czy może osiągnięcie założonych...

Controlling

CiRZ_09_06.jpg

Strategiczna odpowiedzialność

Co jest ważniejsze: postępowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie czy może osiągnięcie założonych w strategii firmy celów? Jeśli uważasz, że jedno i drugie, to czeka Cię trudne zadanie polegające na pogodzeniu dwóch często stojących w sprzeczności kwestii: interesów i dobrych wyników przedsiębiorstwa z wymaganiami w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

CiRZ_09_09.jpg

Balanced Scorecard – koncepcja i zasady

Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników, Zrównoważona Karta Wyników) opiera się na założeniu, że aby osiągnąć określone cele, należy podejmować czynności w sposób racjonalny i skuteczny, tj. prowadzący do zrównoważenia często odmiennych celów organizacji. Strategiczna Karta Wyników zakłada, że zarządzać można tylko tym, co można zmierzyć czy oszacować. W Strategicznej Karcie Wyników identyfikuje się finansowe oraz niefinansowe czynniki, które bezpośrednio wpływają na wyniki i stopień realizacji założonych celów danej organizacji

CiRZ_09_25.jpg

Strategia Kosztowa a Strategia Przepływu

Michael Porter w 1985 r. wśród czterech podstawowych strategii konkurencyjnych wymieniał dwie dotyczące kosztów. Od tamtego czasu pilnujemy kosztów na każdym poziomie zarządzania. Wśród wyzwań logistycznych w drugiej dekadzie XXI w. wymienia się jednak przede wszystkim: zarządzanie ryzykiem, sprężystość i responsywność, stabilność i przejrzystość oraz drastyczną optymalizację zapasów w zdigitalizowanych łańcuchach dostaw. Czy strategia kosztowa wystarczy?

Rachunkowość zarządcza

CiRZ_09_32.jpg

Zasady ewidencji na koncie „Rozliczenie zakupu”

Konto 300 „Rozliczenie zakupu” to konto zespołu trzeciego służące do weryfikacji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług oraz zakupu niefinansowych aktywów trwałych i aktywów finansowych, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i z importu oraz od dostawców nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

MSR 19 „Świadczenia pracownicze”

W każdej jednostce / grupie kapitałowej pojawia się temat wynagrodzeń. Wynagrodzenia pracowników / kadry zarządzającej mogą przyjmować różne formy i być wypłacane w różnym okresie. Coraz częściej świadczenia mają charakter niepieniężny, zaś ich wysokość jest uzależniona od różnych czynników, np. wysokości zysku / stażu pracy.

Jednolity Plik Kontrolny krok po kroku, czyli jak zadbać o jego właściwą formę i prawidłową treść?

Na początek – 200 milionów złotych. Ministerstwo Finansów liczy, że właśnie tyle uzyska po wprowadzeniu obowiązku sporządzania Jednolitego Pliku Kontrolnego przez firmy, bo zautomatyzuje i usprawni on wszystkie procesy związane z kontrolą ksiąg podatkowych. To jednak na przedsiębiorcach ciąży odpowiedzialność za dostosowanie się do nowych przepisów. Zarówno niedostarczenie wymaganych dokumentów, jak i dostarczenie ich w niepełnej lub niepoprawnej formie grozi surowymi sankcjami. Jak więc kompleksowo przygotować się do wypełniania nowych obowiązków?

CiRZ_09_42.jpg

Jednolity Plik Kontrolny - najważniejsze zagadnienia związane z nowym obowiązkiem sprawozdawczym

Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK, jest zupełnie nowym obowiązkiem administracyjnym, którego należy dopełnić, przesyłając określone dane wyłącznie w formie elektronicznej. Podatnicy objęci JPK będą zobowiązani do przesyłania wszelkich informacji tworzących pełną rachunkowość jednostki. W tym miejscu nasuwa się pytanie, czy nowy obowiązek jest ułatwieniem dla administracji podatkowej czy dla podatników, a być może korzyści są obopólne?

Doświadczenia i wiedza ekspertów

Czym się różni system zarządzania z wykorzystaniem KPI od BSC ? - ryzyko utraty potencjału kapitału intelektualnego firmy w obecnych realiach rynkowych

Dynamika zmian rynkowych wymusza na przedsiębiorstwach wprowadzanie racjonalnych zmian, które poprawią funkcjonowanie organizacji w obszarze operacyjnym i strategicznym. Wymagania stawiane przez rynek, klientów, konkurentów i kooperantów powodują, że przedsiębiorstwa muszą stale prowadzić działania pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy ponoszonymi kosztami operacyjnymi i inwestycyjnymi a strumieniem przychodów, nie zapominając przy tym m.in. o podnoszeniu innowacyjności swoich produktów i usług, profesjonalizmie obsługi klienta, dostępności towarów, oczekiwanej przez rynek użyteczności, terminowości dostaw oraz sferze niematerialnej wpływającej na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Tym samym przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań organizacyjnych, które pozwalają monitorować procesy w przyjętych założeniach brzegowych. Niektóre firmy upatrują szansy w systemach opartych na zarządzaniu z wykorzystaniem wskaźników efektywności – KPI. Do najczęściej spotykanych systemów wykorzystujących te wskaźniki należą Balance Scorecard i zarządzanie przez cele.

Perspektywa finansowa w BSC

Obecne uwarunkowania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwanie rozwiązań pozwalających na budowanie wartości dla różnych grup interesariuszy. Niezależnie od zróżnicowania w postrzeganiu wartości przez właścicieli, akcjonariuszy, inwestorów, klientów, dostawców czy pracowników menedżerowie poszukują metod pozwalających w efektywny sposób połączyć zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa w celu spełnienia celów i oczekiwań poszczególnych grup. Złożoność czynników determinujących realizację osiągnięcia wyznaczonego celu ekonomiczno-finansowego oraz mnogość zagrożeń w tym obszarze powodują coraz częstsze występowanie zjawiska short-termizmu ze strony inwestorów, które wymusza intensyfikację działań menedżerów w obszarze maksymalizacji zysków.

Narzędzia controllera

CiRZ_09_45.jpg

Widoki oraz budowanie zapytań SQL za pomocą edytora graficznego

Aktualizowanie raportów, w których informacje pochodzą z bazy SQL, wymaga cyklicznego odświeżania danych. Dane takie mogą pochodzić bezpośrednio z tabel, ale to polecenia SQL pozwalają zwracać już wstępnie lub końcowo przetworzone informacje pochodzące z kilku tabel jednocześnie. Aby przy każdej potrzebie aktualizacji wyeliminować konieczność tworzenia zapytania, istnieje możliwość trwałego utworzenia i przechowywania w bazie polecenia SQL w formie tzw. widoku.

Aktualności

Rośnie ryzyko cyberataków na małe i średnie firmy

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 Tekst otwarty

Już ponad 5 mln osób w Polsce korzysta z bankowości mobilnej. Rosnąca popularność tego typu usług powoduje, że coraz częściej stają się one celem cyberprzestępców. Na ich celowniku znajdują się najczęściej transakcje małych i średnich firm – przede wszystkim ze względu na coraz wyższe przelewane kwoty oraz wciąż niewielką świadomość na temat cyberbezpieczeństwa.

Archiwum