Rachunkowość zarządcza

CiRZ_210_43.jpg

Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat może się różnić od zmiany bilansowej o czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, gdyż pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić rację? Jak wynika z KSR 6, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy (np. akordowe).

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_210_05.jpg

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej jest szczególnym sposobem rozliczania. Metoda ta polega na miesięcznych wpłatach zaliczki w jednakowej wysokości w ciągu całego roku na podstawie wykazanego podatku w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a w przypadku, gdyby w tym zeznaniu nie było wykazanego podatku, to na podstawie zeznania złożonego rok wcześniej. Należy również pisemnie zawiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze wpłacania zaliczek w formie uproszczonej w terminie nieprzekraczającym dnia 20 lutego roku, w którym chcemy skorzystać z tego typu rozliczenia.

CiRZ_210_14.jpg

Wynik finansowy a przepływy pieniężne - wstęp do optymalizacji podatkowej wyniku finansowego

Wynik finansowy i przepływy pieniężne netto stanowią podstawowe miary kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Firma może w legalny sposób w pewnym stopniu wpływać na poziom wyniku finansowego, a tym samym wysokość swoich zobowiązań podatkowych i jednocześnie oddziaływać w ten sposób na poziom wygenerowanych w danym okresie przepływów pieniężnych. Jest to możliwe dzięki przepisom prawnym obowiązującym w zakresie opodatkowania dochodu, które umożliwiają pewną elastyczność przedsiębiorstwa w tym zakresie.

CiRZ_210_17.jpg

Raportowanie informacji niefinansowych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) – aspekty praktyczne

W styczniu 2017 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie o rachunkowości obejmujące m.in. wprowadzenie dla niektórych firm obowiązku sprawozdawczości związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (tzw. CSR – corporate social responsibility). Celem noweli ustawy jest implementacja unijnych przepisów (dyrektywa 2014/09/UE) dotyczących informacji niefinansowych składanych przez firmy.

CiRZ_210_21.jpg

Badanie systemu kontroli wewnętrznej na potrzeby badania sprawozdania finansowego

Zakończył się 2016 r. Badania sprawozdań finansowych już się zaczęły lub są na etapie intensywnego planowania. Na pewno jednym z istotnych elementów tego procesu jest badanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej jednostki, gdyż ma ono znaczący wpływ na dalsze działania podejmowane przez biegłego rewidenta.

CiRZ_210_24.jpg

Czy ISO 37001 pomoże w zwalczaniu nadużyć w spółkach?

Członkowie zarządu wielu firm wychodzą z założenia, że wszystko jest w najlepszym porządku, bo przecież podmiot prosperuje dobrze, prowadzi rozległe kampanie marketingowe, ma markę rozpoznawalną na rynku, jego sprawozdania finansowe wykazują zysk, a powoływany co roku biegły rewident nie zgłasza zastrzeżeń. Jednym słowem – stan idealny. Nic bardziej mylnego, o czym poniżej.

CiRZ_210_26.jpg

Windykacja – postępowanie sądowe czy firma windykacyjna?

Windykacja – proces, który niestety jest rzeczą naturalną w dzisiejszych czasach. Posiadając firmę i nawiązując współpracę z wieloma kontrahentami, pracownikami i współpracownikami, obie strony muszą brać pod uwagę ryzyko przeżycia sytuacji, w której będą zmuszone użyć środków określonych prawem, żeby odzyskać swoje należności. W niniejszym artykule uwaga będzie skupiona na postępowaniu windykacyjnym w drodze postępowania sądowego oraz na przypadku przekazania wierzytelności do firm windykacyjnych.

Kluczowe wskaźniki efektywności w ocenie zadowolenia pracownika

KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności KPI, służą do pomiaru realizacji celów wyznaczonych przez organizację. KPI znajdują zastosowanie również w obszarze HR. Dzięki nim można określić stopień satysfakcji osób zatrudnionych oraz zbadać efektywność pracy. Prawidłowe wdrożenie wskaźników efektywności pozwala na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, a co za tym idzie, poprawienie stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy. Osoby czerpiące satysfakcję z zadań pracują efektywniej i bardziej skupiają się na celach, jakie są stawiane przedsiębiorstwu.

Narzędzia controllera

Analiza kosztów przy użyciu tabeli przestawnej z zewnętrznej bazy danych

Wszelkie analizy wiążą się z czasochłonnym przygotowaniem raportów bazujących na właściwych danych. Wielokrotnie zdarza się tak, że zestawienia muszą być generowane cyklicznie, zazwyczaj w odstępach miesięcznych. Posługując się tabelą przestawną, analityk może stworzyć narzędzie, które będzie automatycznie pobierało dane z kolejnych okresów. Pozwoli to na wyeliminowanie niepotrzebnych błędów i z pewnością skróci czas pracy analityka.

Aktualności

CiRZ_210_03.jpg

Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Polecamy

Archiwum