CiRZ_208_14.jpg

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa a jego dalsze funkcjonowanie

Kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych aspektów powadzenia działalności...

CiRZ_208_10.jpg

Wynik finansowy - rozliczenie w księgach rachunkowych

Najważniejszym miernikiem określającym rentowność jednostki gospodarczej jest wynik finansowy. Stanowi...

CiRZ_208_06.jpg

Narzędzia pomiaru i sposoby poprawy płynności finansowej

Płynność finansowa warunkuje istnienie przedsiębiorstw. Jej utrata oznacza brak możliwości spłaty przez...

Controlling

Płynność finansowa – łatwiej zapobiegać niż leczyć

Zachowanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kontynuacji działalności firmy w warunkach gospodarki rynkowej. W związku z tym badanie i ocena płynności finansowej to najważniejsze zadania kadry zarządzającej. Efektem tych analiz jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy jednostka jest zdolna do regulowania na bieżąco zobowiązań. Płynność może też być rozpatrywana w aspekcie majątkowym jako zdolność składników majątkowych firmy do zamiany w szybki sposób na środki pieniężne, najlepiej bez utraty (albo z minimalną utratą) wartości majątku.

Rachunkowość zarządcza

CiRZ_208_10.jpg

Wynik finansowy - rozliczenie w księgach rachunkowych

Najważniejszym miernikiem określającym rentowność jednostki gospodarczej jest wynik finansowy. Stanowi on efekt działalności przedsiębiorstwa w danym roku finansowym, wykazując wypracowany zysk, kiedy przychody przewyższają koszty lub w przeciwnym przypadku, gdy koszty przewyższają przychody – poniesioną stratę. Wynik finansowy ustala się na podstawie kont wynikowych, wykazując różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami.

CiRZ_208_28.jpg

Konsolidacja na przykładach

Obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych podlegają grupy kapitałowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości/MSSF. W praktyce stopień trudności konsolidacji sprawozdań finansowych zależy od: wielkości i struktury grupy kapitałowej, istnienia udziałów mniejszości (dotyczy sytuacji, w której grupa kapitałowa nie ma 100% kontroli nad jednostką zależną), zmian w strukturze grupy kapitałowej w danym roku obrotowym. Zależy również od rodzaju i charakteru transakcji dokonywanych między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej w danym okresie sprawozdawczym (np. czy mamy do czynienia z zakupem usług, które w jednej spółce są przychodem, a w drugiej kosztem w bieżącym okresie, czy może spółki sprzedają między sobą aktywa, jak zapasy lub środki trwałe i realizują zyski/straty na tych operacjach).

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_208_06.jpg

Narzędzia pomiaru i sposoby poprawy płynności finansowej

Płynność finansowa warunkuje istnienie przedsiębiorstw. Jej utrata oznacza brak możliwości spłaty przez tę jednostkę jej zobowiązań krótkoterminowych w wyznaczonych terminach1. Stąd też drastyczny spadek płynności finansowej firmy i dynamicznych. Dokonując pomiaru płynności za pomocą narzędzi statycznych, otrzymuje się informacje o poziomie płynności finansowej przedsiębiorstwa w momencie, w którym zostały sporządzone sprawozdania finansowe. Dynamiczne narzędzia pomiaru płynności uwzględniają natomiast wielkości strumieniowe2. Ponadto w celu bardziej dogłębnej analizy, szczególnie w przypadkach, kiegdy w wyniku obliczeń powyższych wskaźników zauważono nieprawidłowości, wyznacza się dodatkowo wskaźniki rotacji.

CiRZ_208_14.jpg

Utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa a jego dalsze funkcjonowanie

Kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych aspektów powadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę najogólniejszą z istniejących definicji płynności finansowej, można przyjąć, że jest to zdolność danej jednostki gospodarczej do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań1. Dlatego też monitorowanie i dbanie o utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej leży w gestii kierownictwa przedsiębiorstwa. W związku z tym przeprowadza się szereg analiz, w wyniku których uzyskujemy używane w analizie finansowej wskaźniki bieżącej płynności finansowej lub skorygowanej (szybkiej) płynności finansowej czy wartość kapitału obrotowego netto.

CiRZ_208_24.jpg

Zarządzanie procesowe w sprzedaży jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej

Jakie czynności należą do procesu sprzedaży? Czy sprzedaż kończy się na zleceniu fakturowania, a może na zaksięgowaniu płatności? Jak skutecznie usprawnić proces sprzedaży, żeby w efekcie poprawić ściągalność należności? Odpowiedzi na te pytania wynikają wprost z empirycznego podejścia do zarządzania horyzontalnego i wiążą się z integracją pracy wielu zespołów, monitoringiem przebiegu tego konkretnego procesu oraz dostępem do aktualnych informacji.

CiRZ_208_31.jpg

Jak mierzyć efektywność funkcji zakupów?

Według wyników badania KPMG tylko 27% zarządzających spółkami dostrzega strategiczną rolę funkcji zakupów. Jednym z powodów jest wyzwanie wielu organizacji dotyczące właściwego opomiarowania efektów pracy obszaru zakupów. Narzędziem rozwiązującym ten problem jest controlling zakupowy tj. przemyślana i adresująca różne perspektywy organizacyjne, metodyka pomiaru efektów pracy funkcji zakupów. Ważne jest też, żeby controlling umożliwiał definiowanie celów funkcji zakupowej, bieżące monitorowanie oraz komunikowanie wyników, zgodnie z potrzebami i możliwościami wynikającymi z poziomu dojrzałości organizacji zakupowej.

Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa grupa kapitałowa to podmiot prawa podatkowego, który został uregulowany w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: ustawa CIT). Podatkowa grupa kapitałowa przynosi wiele korzyści spółkom, które ją tworzą. Istnieje jednak wiele rygorystycznych warunków określonych przez ustawę, które należy spełnić, żeby owa grupa została utworzona. Jakie są to warunki i jak stworzyć podatkową grupę kapitałową?

Standard raportu kapitału intelektualnego prezentujący pełną wartość przedsiębiorstwa

W gospodarce opartej na wiedzy, z którą obecnie bez wątpienia mamy do czynienia, tradycyjne metody prezentujące wartość przedsiębiorstwa oparte na sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej nie odzwierciedlają pełnej i rzeczywistej jego wartości. Dodatkowo złożoność czynników generujących wartość, zwłaszcza tych zaszytych w trudno mierzalnych obszarach niematerialnych, sprawia, że wartość przedsiębiorstwa i jej wycena nie są obecnie kategoriami obiektywnymi.

Narzędzia controllera

Formatowanie warunkowe w sprzedaży - zestawy ikon

Jesteśmy wzrokowcami, dlatego – kiedy oglądamy książki – w pierwszej kolejności widzimy zdjęcia, ilustracje, grafiki. Analogicznie jest w przypadku dostarczanych raportów w tabelach, gdzie jedynymi danymi są liczby, a jego graficzną wizualizacją jest na przykład wykres. Excel oddaje do użytku narzędzie do tworzenia efektów wizualnych dla danych. Przyspiesza to i ułatwia porównywanie wartości w zakresie tabel.

Aktualności

CiRZ_208_02.jpg

Słabe wyniki polskiej gospodarki. Wzrost PKB za 2016 r. może w efekcie nie przekroczyć 3%

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2017 Tekst otwarty

Wyniki produkcji przemysłowej to kolejny negatywny sygnał świadczący o tym, że wzrost gospodarczy w IV kwartale prawdopodobnie będzie rozczarowujący, a w całym 2016 r. może być niższy niż 3% – ocenia Marcin Kiepas, główny analityk easyMarkets. Polski sektor przemysłowy notuje coraz gorsze wskaźniki przy coraz lepszych w strefie euro. Spada liczba zamówień i kontraktów eksportowych. W III kwartale tempo wzrostu eksportu było niższe od tempa importu.

Urzędy skarbowe takich uprawnień jeszcze nie miały. W styczniu ruszają kontrole w firmach

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2017 Tekst otwarty

Przyjazna interpretacja przepisów, domniemanie niewinności przedsiębiorcy, budowanie relacji opartych na zaufaniu i partnerstwie. Prezentacji „przełomowej” konstytucji biznesu wicepremiera Morawieckiego towarzyszyło wiele wzniosłych haseł, ale na ziemię szybko sprowadzają konkrety reformy podatkowej. Urzędy skarbowe w styczniu ruszają z kontrolami, jakich wcześniej nie mogły prowadzić. Kłopoty mogą mieć nawet uczciwi przedsiębiorcy.

Polecamy

Archiwum