Rachunkowość zarządcza

Różnica między rezerwami na zobowiązania, a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z zasadą memoriału oraz z zasadą współmierności jednostka jest zobligowana do uzgodnienia przychodów i kosztów ściśle związanych z danym okresem bilansowym. Takie ustalenie wysokości obrotów polega na ewidencji kosztów przypadających na dany rok sprawozdawczy, a także rozliczeniu tych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione jako koszty przyszłych okresów. Dzięki operacje ujęte w księgach będą kształtować wynik finansowy za bieżący okres, jak i wpłyną na wynik w przyszłym roku. Takie ujęcie kosztów wpływa na rzetelny i jasny opis sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

CiRZ_212_06.jpg

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelna i terminowo otrzymana informacja jest pożyteczna, a w pewnych okolicznościach wręcz niezbędna, żeby funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Informacja nazywana jest zarządczą, jeśli wspomaga proces zarządzania, w tym podejmowania decyzji co do dalszych działań organizacji. Informacja zarządcza w praktyce jest szerokim pojęciem, ponieważ obejmuje wiele obszarów działalności organizacji, jak również ma cechy specyficzne, charakterystyczne dla tej, a nie innej organizacji.

CiRZ_212_09.jpg

Jeszcze raz o roli i znaczeniu informacji we współczesnym przedsiębiorstwie

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce należy docenić znaczenie informacji i systemów informacyjnych, żeby działać skutecznie i efektywnie. Przedsiębiorcy poprzez dostęp do informacji uwzględniają nowe trendy zachodzące w otoczeniu, wprowadzają nowe pomysły, wykorzystując nowoczesne technologie.

Management Information System - korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie

We współczesnym świecie informacja jest kluczowym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowi istotny zasób organizacji, podobnie jak zatrudnieni pracownicy czy majątek. Pozwala na realizację takich funkcji zarządzania, jak planowanie, organizowanie oraz kierowanie i kontrolowanie.Ma bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach zarządzania. Warto przy tym pamiętać, że system informacyjny obejmuje nie tylko infrastrukturę techniczną i oprogramowanie, ale także ludzi, procedury i dane, które – chociaż rządzą się podobnymi prawami – jednak w każdej organizacji są inne.

CiRZ_212_14.jpg

Organizacja systemu informacji zarządczej w jednostce

Umiejętne zarządzanie wiedzą w organizacji jest dzisiaj kluczem do sukcesu. Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki wymaga błyskawicznych decyzji przy możliwie najniższym stopniu ryzyka. Sam proces zbierania informacji wewnętrznych, a następnie wydobywania ich z systemów operacyjnych i przekształcania w informacje użyteczne biznesowo jest niezwykle czasochłonny i stanowi bardzo powolny proces dla wielu firm. W nowej gospodarce, opartej na wiedzy, dane są podstawą każdej operacji biznesowej począwszy od kanału dystrybucji przez strategie marketingowe a skończywszy na ryzyku w zarządzaniu.

Umowa o zakazie konkurencji - problematyka prawna

Chęć szybkiego i łatwego wzbogacenia się stanowi silną pokusę do stosowania nieuczciwych zachowań zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i pracowników, którzy mogą w przyszłości stać się przedsiębiorcami, a co za tym idzie konkurencją na rynku. Opcja założenia własnego biznesu z wykorzystaniem know-how swojego pracodawcy stała się przyczyną rygorystycznego zabezpieczenia umów, które zabraniają pracownikowi podejmowania pracy lub prowadzenia działalności w tej samej branży podczas trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. W niniejszym artykule zwrócę uwagę głównie na problem związany z możliwościami rozwiązania takiej umowy w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny i z konsekwencjami prawnymi, jakie z tej sytuacji wynikają.

CiRZ_212_31.jpg

Wykres przestawny jako narzędzie graficzne do raportowania - wartościowy i procentowy udział produktów w sprzedaży

W przedsiębiorstwach potrzebny jest stały nadzór. Trzymanie ręki na pulsie gwarantuje utrzymanie poziomu sprzedaży na odpowiednim poziomie. Nic tak dobrze w tym nie pomaga, jak dokładna analiza i wyciąganie z niej wniosków. Zestawienia sprzedaży przygotowane w formie tabel przestawnych idealnie porządkują dane, natomiast wykres przestawny pozwala na szybki ogląd zestawienia, bez konieczności wgłębiania się w konkretne liczby.

Narzędzia controllera

CiRZ_212_21.jpg

Zagadnienie transportowe - minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów - metoda minimalnego elementu macierzy

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik finansowy. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda minimalnego elementu macierzy w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

Kluczowe wskaźniki efektywności w zapasach

Przedsiębiorstwa dążą do optymalizacji kosztów i działalności. Zjawisko to dotyczy również zapasów. W tym celu stosowanych jest wiele wskaźników, które pozwalają na lepszą organizację zamówień, zatrudnienia, produkcji czy też lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. Wszystkie te dziedziny są bardzo ważne, jeśli przedsiębiorstwo chce osiągać dobre wyniki.

CiRZ_212_42.jpg

Wybierasz KPI? Wybierz dobrze!

Szukając sposobów na poprawę wyników przedsiębiorstwa, controllerzy finansowi sięgają po różne mierniki, które pozwalają im ocenić wydajność poszczególnych pracowników. Skupiając się na szczegółach, czasem tracą z oczu fakt, że źródłem większej efektywności może stać się zmiana modelu zarządzania i wprowadzenie innej kultury organizacyjnej – mniej działowej, a bardziej procesowej. Zmiana ta wymaga zupełnie nowego podejścia do KPI-ów. Zamiast skupiać się na tych wyznaczanych zespołom lub poszczególnym jednostkom, warto sięgnąć po te, które mierzą efektywność całego procesu i uwzględniają różne składowe.

Aktualności

CiRZ_212_03.jpg

Indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 Tekst otwarty

Każdy przedsiębiorca dostanie indywidualny rachunek składkowy, na który będzie przelewał dotychczasowe składki. Obecnie są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. Od 1 stycznia 2018 r. składki będą wpłacane na jedno konto.

Archiwum