Rachunkowość zarządcza

Różnice między polską ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości

Od lat trwa postępujący proces dostosowania polskich przepisów do regulacji międzynarodowych w zakresie rachunkowości. Zaobserwować można także fakt, że zarówno krajowe, jak również międzynarodowe przepisy ulegają ciągłym zmianom. Nadal jednak pozostają różnice pomiędzy tymi regulacjami, a to powoduje inną prezentację odpowiednich wartości w sprawozdaniach finansowych.

Strategie i zarządzanie

CiRZ_213_06.jpg

Wycena DCF jako element analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki z branży opakowań

Analiza fundamentalna stanowi zespół działań, które obejmują swoim zasięgiem badanie zarówno sytuacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej przedsiębiorstwa. Ma ona na celu wyznaczenie „wewnętrznej” wartości firmy. Na cenę akcji na rynku publicznym ma wpływ wiele czynników, które niekoniecznie muszą być związane z wewnętrzną sytuacją spółki, a na przykład z realizacją przez inwestorów instytucjonalnych zysków, w ślad za czym podążają, często niesłusznie, mali inwestorzy. Analiza, której fundamentem jest sytuacja finansowa spółki, a nie przekonania panujące na rynku, służy określeniu opłacalności inwestowania w akcje danej spółki.

CiRZ_213_14.jpg

Funkcje oceny efektywności inwestycji

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru najlepszej pod kątem możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych inwestycji pomocne są liczne mierniki oceny projektów inwestycyjnych. Ich wykorzystanie na etapie analizy zapewnia porównywalność efektów uzyskiwanych z rozważanych inwestycji, nawet znacznie różniących się charakterem i rodzajem. W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną wybrane mierniki oceny wraz z odpowiadającymi im funkcjami w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Kontrola wewnętrzna, a efektywne zarządzanie organizacją

Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że kontrola, której przedmiotem są zachodzące w przedsiębiorstwie procesy wraz z ich wynikami w ujęciu rzeczowym i finansowym, to fundamentalna funkcja zarządzania. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że dla zarządzających jednostką najważniejsze jest skuteczne działanie wprowadzonej kontroli.

Doświadczenia i wiedza ekspertów

Wycena środków trwałych w przedsiębiorstwie - teoria i praktyka

W myśl ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Natomiast wydatki na nabycie tych składników majątku, których przewidywany okres użyteczności jest krótszy niż jeden rok, jednostka zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Pomiar i wycena stanowią podstawę do generowania informacji użytecznych1 dla różnych grup jej użytkowników. S. Hońko2 podkreśla, że: ...pomiar następuje według określonych zasad, dostosowanych do określonej grupy użytkowników. Potrzeby tej grupy wpływają na metody, dokładność i terminowość pomiaru..., ...pomiar poprzedza wycenę...

CiRZ_213_17.jpg

Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF – studium przypadku na przykładzie Sale sp. z o.o.

Wyceny przedsiębiorstw można dokonać za pomocą różnych metod, jednak najczęściej wykorzystuje się w tym celu metody dochodowe. Wśród ekspertów panuje bowiem przekonanie, że właśnie ta grupa metod najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Wartość ta wynika ze zdolności firmy do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Z grupy metod dochodowych najbardziej popularną metodą bazującą na prognozach przepływów pieniężnych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow), której dotyczy niniejszy artykuł. Pierwsza część tekstu poświęcona zostanie zaprezentowaniu istoty i metodyki pomiaru wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody DCF. W drugiej części ukazany będzie praktyczny przykład dokonania wyceny przedsiębiorstwa za pomocą opisywanej metody.

CiRZ_213_32.jpg

Pozew w postępowaniu upominawczym czy nakazowym?

Pozew – środek prawny wszczynający proces, na podstawie którego strona dochodzi swoich roszczeń przed sądem. W niniejszym artykule skupię uwagę na pozwie o zapłatę sumy pieniężnej w dwóch różnych postępowaniach – upominawczym i nakazowym. Często są błędnie uważane za takie same, ponieważ w obydwu może zostać wydany nakaz zapłaty bez przeprowadzania rozprawy. Należy jednak zauważyć, że postępowania te posiadają zupełnie inne podstawy prawne do zastosowania, a także niosą za sobą odmienne konsekwencje prawne zarówno dla strony pozwanej, jak i powoda. Warto zapamiętać różnice, by wiedzieć które z postępowań nam przysługuje, żeby jak najszybciej odzyskać przysługujące należności za wykonaną usługę.

CiRZ_213_40.jpg

Zasady podziału zysku - wypłata dywidendy za 2016 r.

Wspólnicy spółki z o.o. (spółki akcyjnej) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Narzędzia controllera

Literatura controllera

CiRZ_213_28.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności w umowie o standard usługi

Wyobraź sobie przedsiębiorcę, który – ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, wymogi rynkowe lub inny powód – musi wdrożyć nowatorski system IT. Taka inwestycja zwiększy konkurencyjność na rynku oraz przyczyni się do realizacji zamierzonych celów, stanowi jednak ogromne wyzwanie zarówno organizacyjne, jak i finansowe, dlatego z pomocą przychodzi SLA.

Aktualności

Nowa ustawa o biegłych rewidentach – poprawki Senatu

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 Tekst otwarty

19 kwietnia 2017 r. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem poprawek legislacyjnych do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi m.in. zakaz świadczenia przez firmę audytorską usług audytorskich i doradczych wobec tego samego klienta z grupy Jednostek Zainteresowania Publicznego (m.in. spółki publiczne i firmy rynku finansowego). Ponadto jedna firma audytorska nie będzie mogła świadczyć usług audytorskich podmiotowi z grupy JZP dłużej niż 5 lat.

Archiwum