Controlling

CiRZ_211_06.jpg

Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

CiRZ_211_09.jpg

Zagadnienie transportowe – minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów – metoda VAM

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo, w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik jednostki. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda VAM w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

CiRZ_209_21.jpg

Forex – czym jest i na czym polega?

Mimo że w Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularny rodzaj działalności z racji wielkiego ryzyka, to inwestowanie na rynku walutowym staje się coraz powszechniejsze. Przedsiębiorcy coraz częściej próbują swoich sił, grając na rynku Forex. Dzięki rosnącej popularności inwestycji na rynkach walutowych pojawiają się nowe narzędzia, brokerzy oraz oprogramowanie umożliwiające handel przez Internet.

CiRZ_209_41.jpg

Ustalanie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych surowców i materiałów

Zapasy w przedsiębiorstwie są niezbędne, gdyż zapewniają ciągłość pracy , jednak ich stałe utrzymywanie powoduje powstawanie kosztów. Zapas materiałowy to ilość materiałów, jaką przedsiębiorstwo musi posiadać w rezerwie dla zapewnienia ciągłości produkcji. Celem zarządzania zapasami jest więc utrzymywanie ich na poziomie, który z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej nie naraża przedsiębiorstwa na brak materiałów o wymaganych parametrach jakościowych czy brak ciągłości dostaw, co finalnie może skutkować przerwami w produkcji.

Płynność finansowa – łatwiej zapobiegać niż leczyć

Zachowanie płynności finansowej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia kontynuacji działalności firmy w warunkach gospodarki rynkowej. W związku z tym badanie i ocena płynności finansowej to najważniejsze zadania kadry zarządzającej. Efektem tych analiz jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy jednostka jest zdolna do regulowania na bieżąco zobowiązań. Płynność może też być rozpatrywana w aspekcie majątkowym jako zdolność składników majątkowych firmy do zamiany w szybki sposób na środki pieniężne, najlepiej bez utraty (albo z minimalną utratą) wartości majątku.

CiRZ_207_08.jpg

SMED jako metoda optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie

Optymalizacja jest procesem, którego celem jest doskonalenie jakości poprzez poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań. Pozwala ona na dokładne przemyślenie, zbadanie i zmapowanie procesu, umożliwiając identyfikowanie istniejących w jego ramach nieefektywności. SMED (ang. Single Minute Exchange of Die) jest natomiast techniką koncentrującą się na skróceniu czasu przestoju maszyny w związku z jej przezbrojeniem. Stanowi ona zatem specyficzną formę optymalizacji, pozwalającą na oszczędność kosztów, zwiększenie wydajności procesów, ale również likwidację wąskich gardeł.

CiRZ_207_11.jpg

Znaczenie systemu TPM dla utrzymania produktywności przedsiębiorstwa

System TPM (kompleksowe zarządzanie utrzymaniem ruchu) jest rozwiązaniem, które pozwala na wykorzystywanie maszyn i urządzeń w firmie w sposób najbardziej efektywny. Szereg korzyści, jakie niesie on ze sobą, sprawia, że system ten jest coraz chętniej wykorzystywany w wielu firmach, przede wszystkim prowadzących działalność produkcyjną. Implementacja systemu TPM wpływa na wyniki operacyjne przedsiębiorstwa, m.in. w obszarze zarządzania czy zwiększania zdolności produkcyjnych, pozwalając na redukcję kosztów operacyjnych.

CIRZ_11_9_1.jpg

Alokacja kosztów IT w przedsiębiorstwie

Każda, nawet najmniejsza firma, działająca na współczesnym rynku ponosi koszty związane z działalnością IT. Często ich poziom determinuje katalog usług IT wykorzystywanych w firmie, chociaż analiza zagrożeń i strat, jakie można ponieść w związku nieprzemyślanym cięciem tych kosztów wskazuje, że nie warto na tym obszarze nadmiernie oszczędzać.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w banku spółdzielczym

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, integrujący kluczowe założenia niemieckiego Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego activity based costing ABC), jest definiowany jako kompleksowa koncepcja rachunku kosztów dostarczająca zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności w ujęciu zarówno produktów, usług, grup produktowych, jak i klientów oraz segmentów klientów.

Archiwum