Controlling

cirz_8_proces budz.jpeg

Proces budżetowania w firmie produkcyjnej

Budżetowanie jest jednym z elementów prac przygotowawczo-rozwojowych. To proces planowania finansowego, na który składa się: budżetowanie kosztów przedsięwzięć, programowanie zmian, prognozowanie efektów, kontrola oraz analiza porównawczą. Budżetowanie jest zespołem działań, który pozwala w najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki finansowe, będące w dyspozycji firmy. Umożliwia także podejmowanie właściwych decyzji produkcyjnych i finansowych.

CiRZ_215_28.jpg

Restrukturyzacja w świetle cen transferowych. Ekonomiczne skutki zmian w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu braku jednolitego podejścia do restrukturyzacji w polskich przepisach ze szczególnym uwypukleniem cen transferowych. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe kreują niejednoznaczną sytuację prawną podmiotu restrukturyzowanego. Ponadto w artykule przedstawione zostaną ekonomiczne skutki restrukturyzacji w świetle cen transferowych. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora.

CIRZ_07_21.jpg

Zwinne zarządzanie – nie dla wszystkich? Część I

Procesowa orientacja zarządzania firmą zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Ci, którzy chcą skorzystać z tego podejścia, mogą wybierać spośród szeregu różnych metod prowadzenia projektów, które (bardzo ogólnie) można podzielić na dwie kategorie: tradycyjne i zwinne. W artykule opisano, czym różnią się jedne od drugich i czy każda firma (niezależnie od branży) może wdrożyć zarządzanie w stylu agile.

CIRZ_07_24.jpg

Procesy organizacyjne – jak analizować i opisywać?

Terminy: „proces”, „usprawnienie procesu” są często używane w potocznym języku biznesu. Warto sobie przypomnieć, czym jest proces i co z niego powinno wynikać dla organizacji, w której procesy mają zastosowanie. Przyczyną powstania i stosowania procesów była potrzeba standaryzacji działań w organizacji. Standaryzacja oznacza sposób ujednolicenia wybranych rodzajów zachowań i działań w organizacji według tych samych formuł obowiązujących jej wszystkich członków.

CiRZ_211_06.jpg

Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

CiRZ_211_09.jpg

Zagadnienie transportowe – minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów – metoda VAM

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo, w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik jednostki. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda VAM w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

CiRZ_209_21.jpg

Forex – czym jest i na czym polega?

Mimo że w Polsce nie jest to jeszcze zbyt popularny rodzaj działalności z racji wielkiego ryzyka, to inwestowanie na rynku walutowym staje się coraz powszechniejsze. Przedsiębiorcy coraz częściej próbują swoich sił, grając na rynku Forex. Dzięki rosnącej popularności inwestycji na rynkach walutowych pojawiają się nowe narzędzia, brokerzy oraz oprogramowanie umożliwiające handel przez Internet.

CiRZ_209_41.jpg

Ustalanie minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych surowców i materiałów

Zapasy w przedsiębiorstwie są niezbędne, gdyż zapewniają ciągłość pracy , jednak ich stałe utrzymywanie powoduje powstawanie kosztów. Zapas materiałowy to ilość materiałów, jaką przedsiębiorstwo musi posiadać w rezerwie dla zapewnienia ciągłości produkcji. Celem zarządzania zapasami jest więc utrzymywanie ich na poziomie, który z jednej strony minimalizuje koszty, a z drugiej nie naraża przedsiębiorstwa na brak materiałów o wymaganych parametrach jakościowych czy brak ciągłości dostaw, co finalnie może skutkować przerwami w produkcji.

Archiwum