Doświadczenia i wiedza ekspertów

Wycena środków trwałych w przedsiębiorstwie - teoria i praktyka

W myśl ustawy o rachunkowości do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok. Natomiast wydatki na nabycie tych składników majątku, których przewidywany okres użyteczności jest krótszy niż jeden rok, jednostka zalicza do kosztów działalności operacyjnej. Pomiar i wycena stanowią podstawę do generowania informacji użytecznych1 dla różnych grup jej użytkowników. S. Hońko2 podkreśla, że: ...pomiar następuje według określonych zasad, dostosowanych do określonej grupy użytkowników. Potrzeby tej grupy wpływają na metody, dokładność i terminowość pomiaru..., ...pomiar poprzedza wycenę...

CiRZ_213_17.jpg

Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF – studium przypadku na przykładzie Sale sp. z o.o.

Wyceny przedsiębiorstw można dokonać za pomocą różnych metod, jednak najczęściej wykorzystuje się w tym celu metody dochodowe. Wśród ekspertów panuje bowiem przekonanie, że właśnie ta grupa metod najlepiej odzwierciedla rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Wartość ta wynika ze zdolności firmy do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Z grupy metod dochodowych najbardziej popularną metodą bazującą na prognozach przepływów pieniężnych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF – discounted cash flow), której dotyczy niniejszy artykuł. Pierwsza część tekstu poświęcona zostanie zaprezentowaniu istoty i metodyki pomiaru wartości przedsiębiorstwa za pomocą metody DCF. W drugiej części ukazany będzie praktyczny przykład dokonania wyceny przedsiębiorstwa za pomocą opisywanej metody.

CiRZ_213_32.jpg

Pozew w postępowaniu upominawczym czy nakazowym?

Pozew – środek prawny wszczynający proces, na podstawie którego strona dochodzi swoich roszczeń przed sądem. W niniejszym artykule skupię uwagę na pozwie o zapłatę sumy pieniężnej w dwóch różnych postępowaniach – upominawczym i nakazowym. Często są błędnie uważane za takie same, ponieważ w obydwu może zostać wydany nakaz zapłaty bez przeprowadzania rozprawy. Należy jednak zauważyć, że postępowania te posiadają zupełnie inne podstawy prawne do zastosowania, a także niosą za sobą odmienne konsekwencje prawne zarówno dla strony pozwanej, jak i powoda. Warto zapamiętać różnice, by wiedzieć które z postępowań nam przysługuje, żeby jak najszybciej odzyskać przysługujące należności za wykonaną usługę.

CiRZ_213_40.jpg

Zasady podziału zysku - wypłata dywidendy za 2016 r.

Wspólnicy spółki z o.o. (spółki akcyjnej) mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

CiRZ_212_06.jpg

Informacja zarządcza w przedsiębiorstwie

Nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelna i terminowo otrzymana informacja jest pożyteczna, a w pewnych okolicznościach wręcz niezbędna, żeby funkcjonować w dynamicznie zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu. Informacja nazywana jest zarządczą, jeśli wspomaga proces zarządzania, w tym podejmowania decyzji co do dalszych działań organizacji. Informacja zarządcza w praktyce jest szerokim pojęciem, ponieważ obejmuje wiele obszarów działalności organizacji, jak również ma cechy specyficzne, charakterystyczne dla tej, a nie innej organizacji.

CiRZ_212_09.jpg

Jeszcze raz o roli i znaczeniu informacji we współczesnym przedsiębiorstwie

W warunkach współczesnych przemian zachodzących w gospodarce należy docenić znaczenie informacji i systemów informacyjnych, żeby działać skutecznie i efektywnie. Przedsiębiorcy poprzez dostęp do informacji uwzględniają nowe trendy zachodzące w otoczeniu, wprowadzają nowe pomysły, wykorzystując nowoczesne technologie.

Management Information System - korzyści z wdrożenia w przedsiębiorstwie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie

We współczesnym świecie informacja jest kluczowym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stanowi istotny zasób organizacji, podobnie jak zatrudnieni pracownicy czy majątek. Pozwala na realizację takich funkcji zarządzania, jak planowanie, organizowanie oraz kierowanie i kontrolowanie.Ma bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie na różnych szczeblach zarządzania. Warto przy tym pamiętać, że system informacyjny obejmuje nie tylko infrastrukturę techniczną i oprogramowanie, ale także ludzi, procedury i dane, które – chociaż rządzą się podobnymi prawami – jednak w każdej organizacji są inne.

CiRZ_212_14.jpg

Organizacja systemu informacji zarządczej w jednostce

Umiejętne zarządzanie wiedzą w organizacji jest dzisiaj kluczem do sukcesu. Konieczność szybkiego reagowania na zmieniające się warunki wymaga błyskawicznych decyzji przy możliwie najniższym stopniu ryzyka. Sam proces zbierania informacji wewnętrznych, a następnie wydobywania ich z systemów operacyjnych i przekształcania w informacje użyteczne biznesowo jest niezwykle czasochłonny i stanowi bardzo powolny proces dla wielu firm. W nowej gospodarce, opartej na wiedzy, dane są podstawą każdej operacji biznesowej począwszy od kanału dystrybucji przez strategie marketingowe a skończywszy na ryzyku w zarządzaniu.

Umowa o zakazie konkurencji - problematyka prawna

Chęć szybkiego i łatwego wzbogacenia się stanowi silną pokusę do stosowania nieuczciwych zachowań zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i pracowników, którzy mogą w przyszłości stać się przedsiębiorcami, a co za tym idzie konkurencją na rynku. Opcja założenia własnego biznesu z wykorzystaniem know-how swojego pracodawcy stała się przyczyną rygorystycznego zabezpieczenia umów, które zabraniają pracownikowi podejmowania pracy lub prowadzenia działalności w tej samej branży podczas trwania stosunku pracy i po jego ustaniu. W niniejszym artykule zwrócę uwagę głównie na problem związany z możliwościami rozwiązania takiej umowy w trybie natychmiastowym, bez podania przyczyny i z konsekwencjami prawnymi, jakie z tej sytuacji wynikają.

Archiwum