Rachunkowość zarządcza

Różnice między polską ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości

Od lat trwa postępujący proces dostosowania polskich przepisów do regulacji międzynarodowych w zakresie rachunkowości. Zaobserwować można także fakt, że zarówno krajowe, jak również międzynarodowe przepisy ulegają ciągłym zmianom. Nadal jednak pozostają różnice pomiędzy tymi regulacjami, a to powoduje inną prezentację odpowiednich wartości w sprawozdaniach finansowych.

Różnica między rezerwami na zobowiązania, a biernymi rozliczeniami międzyokresowymi kosztów oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Zgodnie z zasadą memoriału oraz z zasadą współmierności jednostka jest zobligowana do uzgodnienia przychodów i kosztów ściśle związanych z danym okresem bilansowym. Takie ustalenie wysokości obrotów polega na ewidencji kosztów przypadających na dany rok sprawozdawczy, a także rozliczeniu tych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione jako koszty przyszłych okresów. Dzięki operacje ujęte w księgach będą kształtować wynik finansowy za bieżący okres, jak i wpłyną na wynik w przyszłym roku. Takie ujęcie kosztów wpływa na rzetelny i jasny opis sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.

CiRZ_210_43.jpg

Jak ustalić zmianę stanu produktów na potrzeby porównawczego rachunku zysków i strat

Prawidłowe ustalenie zmiany stanu produktów, tj. pozycji A.II w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, często sprawia kłopoty. Pojawiają się pytania, jakie pozycje bilansowe składają się na zmianę stanu produktów, czy bilansowa zmiana stanu produktów musi równać się zmianie stanu produktów wykazanej w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej lub czy zmiana stanu produktów wykazana w rachunku zysków i strat może się różnić od zmiany bilansowej o czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów

W spółce nie tworzymy rezerw na niewykorzystane urlopy, ponieważ pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie. Biegły rewident twierdzi jednak, że na niewykorzystane urlopy pracownicze należy tworzyć rezerwę. Naszym zdaniem przy stałej pensji nie ma to znaczenia, gdyż pracownicy nie są wynagradzani według roboczogodzin. Jak możemy udowodnić rację? Jak wynika z KSR 6, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych pobierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy (np. akordowe).

Zdarzenia na przełomie roku obrotowego

W myśl zapisów ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego dnia. Jako zamknięcie ksiąg traktuje się wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się roczne sprawozdanie finansowe. Natomiast ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Poprzez ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w księgach rachunkowych roku, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, tj. nie można dokonać w nich już żadnych zmian.

CiRZ_208_10.jpg

Wynik finansowy - rozliczenie w księgach rachunkowych

Najważniejszym miernikiem określającym rentowność jednostki gospodarczej jest wynik finansowy. Stanowi on efekt działalności przedsiębiorstwa w danym roku finansowym, wykazując wypracowany zysk, kiedy przychody przewyższają koszty lub w przeciwnym przypadku, gdy koszty przewyższają przychody – poniesioną stratę. Wynik finansowy ustala się na podstawie kont wynikowych, wykazując różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami.

CiRZ_208_28.jpg

Konsolidacja na przykładach

Obowiązkowi konsolidacji sprawozdań finansowych podlegają grupy kapitałowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości/MSSF. W praktyce stopień trudności konsolidacji sprawozdań finansowych zależy od: wielkości i struktury grupy kapitałowej, istnienia udziałów mniejszości (dotyczy sytuacji, w której grupa kapitałowa nie ma 100% kontroli nad jednostką zależną), zmian w strukturze grupy kapitałowej w danym roku obrotowym. Zależy również od rodzaju i charakteru transakcji dokonywanych między jednostkami należącymi do grupy kapitałowej w danym okresie sprawozdawczym (np. czy mamy do czynienia z zakupem usług, które w jednej spółce są przychodem, a w drugiej kosztem w bieżącym okresie, czy może spółki sprzedają między sobą aktywa, jak zapasy lub środki trwałe i realizują zyski/straty na tych operacjach).

Archiwum